Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
  หน้าหลัก > กิจกรรมทั้งหมด  
 
 พิธีอาจาริยบูชา ประจำปี 2566 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่ออุทิศส่วนกุศลและสำนึกในบุญคุณของอาจารย์ใหญ่
 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพด้านการกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ระหว่าง วิทยาลัยนครราชสีมา กับเทศบาลนครนครราชสีมา
 พิธีกราบขอพรพระพุทธโสธร พระพุทธรูปประจำสถาบัน สักการะท่านท้าวสุรนารี ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2566
 กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและประเพณีไทย กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดใหม่อินทราราม (บ้านใหม่) จังหวัดนครราชสีมา
 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา
 กิจกรรมสืบสานรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
 พิธีทำบุญคณะสหเวชศาสตร์ และกิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโชคชัย
 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 16
 พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช จ.นครราชสีมา
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา
 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ร่างอาจารย์ใหญ่ (อาจาริยบูชา) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโชคชัย วิทยาลัยนครราชสีมา
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565
 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 70 พรรษา
 กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2564
 การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ วิทยาลัยนครราชสีมา
 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
 งานบริการวิชาการ (Academic Service) ระดับสถาบัน โดยวิทยาลัยนครราชสีมา ให้แก่ บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

หน้า    1   2   3   4   5   Next 
 
 
Untitled Document