ประวัติคณะการแพทย์แผนจีน

           วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ที่ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ การจัดการศึกษาด้านพณิชยการ ธุรกิจพยาบาล อาชีวศึกษา โดยการก่อตั้งโรงเรียนพณิชยการสุโขทัยที่เปิดสอนด้านพณิชยการ ธุรกิจพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ณ กรุงเทพมหานคร และปัจจุบันคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทฯ (Bangkok Health And Services Technological College) และก่อตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสีมา ที่เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ณ จังหวัดนครราชสีมา และปัจจุบันคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา (Chanapollakhan Technogical College Nakhonratchasima) ด้วยความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ คณะผู้บริหารพณิชยการสุโขทัย และเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ จึงได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น โดยได้ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยนครราชสีมาจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ในพื้นที่กว่า 21 ไร่ ณ บริเวณ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 โดยพระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) และนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี การจัดวางผังบริเวณเป็นไปอย่างสวยงาม มีอาคารเรียนขนาดใหญ่สูง 9 ชั้น สนามกีฬามาตรฐานและพื้นที่จัดกิจกรรมนันทนาการที่วางไว้อย่างสวยงามเหมาะสม โดยสถาบันแห่งนี้จะเน้นในการขยายโอกาสทางการศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถที่จะเรียนได้ด้วยค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

           วิทยาลัยนครราชสีมา หรือ NMC ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เมื่อปี พ.ศ. 2547 มีความมุ่งมั่นและนโยบายในการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศในศาสตร์เฉพาะทาง คือ ในด้านสุขภาพและบริการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้มีนโยบายและแผนงาน ระยะยาวที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และนำรายได้เข้าประเทศด้วยการส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว การจัดการขนส่ง และด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของไทย และขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา จึงได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย คือ “สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านสุขภาพและบริการ” ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้แก่ การให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมชาติ (พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546:3)

           ปีพุทธศักราช 2549 วิทยาลัยนครราชสีมาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนขึ้นที่วิทยาลัยนครราชสีมา

           คณะการแพทย์แผนจีน เปิดสอนหลักสูตรวิชาการแพทย์แผนจีนในปีการศึกษา 2552 เนื่องจากการแพทย์แผนจีนเป็นการแพทย์ที่มีประวัติยาวนานมากว่าห้าพันปี เป็นการแพทย์ที่ชนชาติจีนได้สั่งสมประสบการณ์การดูแลสุขภาพมาแต่โบราณ การแพทย์แผนจีนได้เข้าร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนไทย โดยผ่านการอพยพของคนจีนเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิมาตั้งแต่ยุคสมัยของกรุงสุโขทัย การแพทย์แผนจีนโบราณ หรือ TCM (Traditional Chinese Medical) เป็นระบบบำบัดรักษาความเจ็บป่วยที่ละเอียดลึกซึ้งและสมบูรณ์แบบ การตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคจะต้องกระทำโดยการซักประวัติผู้ป่วย การสังเกตวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การสัมผัสและการจับจังหวะชีพจร ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยความละเอียดลออและความชำนาญพิเศษ ส่วนการรักษาประกอบด้วย การเลือกอาหาร การนวด การฝังเข็ม การดื่มชาสมุนไพรต่าง ๆ รวมทั้งยาจากสัตว์ด้วย

           ในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยนครราชสีมาได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คุนหมิงและมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน การสอนในศาสตร์การแพทย์แผนจีน

           ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยนครราชสีมาได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในศาสตร์การแพทย์แผนจีนอีกด้วย ในปีการศึกษา 2555 คณะการแพทย์แผนจีนได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

           ในปีการศึกษา 2556 คณะการแพทย์แผนจีนได้เปลี่ยนชื่อคณะจากเดิมคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพเปลี่ยนเป็นคณะการแพทย์แผนจีน ตามมติที่ประชุมสภาวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สำหรับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยได้มีการให้บริการในประเทศไทยมานานแล้วในกลุ่มชาวจีนต่อมาได้ขยายความนิยมมาสู่คนรุ่นใหม่โดยทั่วไปที่นิยม การใช้ยาสมุนไพรมากกว่าการใช้ยาที่ได้จากการสังเคราะห์และผู้ที่มองหาการแพทย์ทางเลือกต่างหากจากการแพทย์แผนปัจจุบัน

          ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนครราชสีมาเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานพยาบาลสาขาการแพทย์แผนจีน จึงให้คณะการแพทย์แผนจีนดำเนินการเปิดอินทนิลคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน เพื่อเป็นแหล่งฝึกเวชปฏิบัติแก่นักศึกษาและเป็นสถานพยาบาลตรวจและรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

  ตราประจำคณะ
   
  ปรัชญาของคณะ

           “ปฏิบัติรักษาตามแนวทางแพทย์แผนจีน มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ”

   
  วิสัยทัศน์

           “คณะการแพทย์แผนจีน จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพให้บริการแก่สังคม”

   
  พันธกิจ

           “ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์แผนจีน ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งภาครัฐ และเอกชน”

   
  วัตถุประสงค์
      ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนให้ได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
  1. มีทักษะและความรู้ในการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกล้าหาญโดยยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม มีความภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
  3. มีความรู้ความเข้าใจในภาษาจีนกลางเป็นอย่างดี และมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทฤษฎีที่สำคัญทางศาสตร์การแพทย์แผนจีน รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี
  4. มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน รวมถึงมีการพัฒนาการเรียนรู้ต่อตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยนำความรู้ ประสบการณ์จากการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นกลุ่ม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบ จิตสำนึก จิตสาธารณะและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
  6. มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติสามารถนำไปใช้วิเคราะห์วิจัยหรือแก้ปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล หรือการนำเสนอข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัล รวมถึงมีทักษะด้านภาษาไทยและภาษาจีนอย่างถูกต้องสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
  ความสำคัญ

           ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ จึงต้องมีการส่งเสริมสุขภาพประชาชนผู้สูงอายุให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ สร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวต่อไปรวมถึงมีการมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ให้เหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาบุคคลากรด้านการแพทย์แผนจีนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

           จากสถิติผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ มีจำนวนผู้สูงอายุ 11,030,287 คนแต่ในปี พ.ศ.2562 ประเทศไทยมีแพทย์จีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนเพียง 1,469 คนเท่านั้น เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศจะพบว่าขณะนี้ยังขาดบุคลากรทางด้านการแพทย์แผนจีนอยู่เป็นจำนวนมาก

           วิทยาลัยนครราชสีมาจึงเล็งเห็นความสำคัญในการผลิตบุคคลากรด้านการแพทย์แผนจีน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน จึงจัดทำหลักสูตรการแพทย์แผนจีนขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเพื่อพัฒนาประเทศไทยและเป็นสถาบันแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ