อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีน
 
ร.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุล
คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
 
     
 
รศ.(พิเศษ) กฤษฎา วัฒนศักดิ์
รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
 
     

อาจารย์ พจ. สาคร แง้นกลางดอน
หัวหน้าสาขาแพทย์แผนจีน

อาจารย์ พจ. สุธาสินี สายวดี
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ พจ. ศญาดา ด่านไทยวัฒนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
     

อาจารย์ พจ. ศิริพร พจน์พาณิชพงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ พจ.วิไรรัตน์ อนันตกลิ่น
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ พจ.Weixiang Yuan
อาจารย์ประจำ  
     

อาจารย์ พจ.สมรัชนี ศรีฟ้า
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ พจ.ณรงค์ศักดิ์​ หอยสังข์
อาจารย์ประจำ

อาจารย์ ศลิษา เจริญสุข
อาจารย์ประจำ
     

อาสาสมัครชาวจีน
YU WENWEN

อาสาสมัครชาวจีน
XIANG​ QIUSHUANG

นางสาวพัชรีญา กระดม
เลขานุการ