อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา
คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
 
     

อาจารย์ ดร.พจ.ศิริพร พจน์พาณิชพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
อาจารย์ ศลิษา เจริญสุข
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
     
     

อาจารย์ พจ.สุธาสินี สายวดี
หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนจีน

อาจารย์ พจ.วิไรรัตน์ อนันตกลิ่น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ พจ.สมรัชนี ศรีฟ้า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     

อาจารย์ ดร.พจ.ศญาดา ด่านไทยวัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ร.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุล
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ พจ.สาคร แง้นกลางดอน
อาจารย์ผู้สอน
     

อาจารย์ พจ.Weixiang Yuan
อาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ ดร.พจ.ธนากร ธีรการุณย์วงศ์
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ พจ.ณรงค์ศักดิ์​ หอยสังข์
อาจารย์ผู้สอน
     
 
นางสาวพัชรีญา กระดม
เลขานุการ