องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
  อาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีน
 
ร.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุล
คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
 
     
 
อ.กฤษฎา วัฒนศักดิ์
รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน
 
     

อ.พจ. สาคร แง้นกลางดอน
หัวหน้าสาขาแพทย์แผนจีน

อ.พจ. สุธาสินี สายวดี
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.พจ. ศญาดา ด่านไทยวัฒนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
     

อ.พจ. ศิริพร พจน์พาณิชพงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.พจ.วิไรรัตน์ อนันตกลิ่น
อาจารย์ประจำ

อ.พจ.Weixiang Yuan
อาจารย์ประจำ  
     

อ.พจ.สมรัชนี ศรีฟ้า
อาจารย์ประจำ

อ.ศลิษา เจริญสุข
อาจารย์ประจำ

อ. WANG XI RUN
อาสาสมัครชาวจีน
     

อ. CHENG CHUN HUI
อาสาสมัครชาวจีน

นางสาวพัชรีญา กระดม
เลขานุการ