แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0001101   ประสบการพื้นฐานของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
0002212   สังคมและปัญหาสังคมในชุมชน
0003102   ภาษาอังกฤษ 1
1004101   ชีววิทยา
1005101   กายวิภาคศาสตร์
1005102   ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
1005102   คัพภวิทยา
0003104   ภาษาจีนพื้นฐาน 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
0003105   ภาษาจีนพื้นฐาน 2 (ไม่นับหน่วยกิต)

3(1-4-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
2 (2-0-4)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

รวม

18

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0002102  จิตวิทยากับการดำเนินชีวิต
0003103  ภาษาอังกฤษ 2
0001206  ศาสนากับชีวิต
1003107  ชีวเคมี
1005103  สรีรวิทยา
0902101  ภาษาจีนสำหรับการแพทย์แผนจีน
0902102  ประวัติการแพทย์แผนจีน
0003106  ภาษาจีนพื้นฐาน 3 (ไม่นับหน่วยกิต)
0003107  ภาษาจีนพื้นฐาน 4 (ไม่นับหน่วยกิต)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2 (2-0-4)
5 (4-2-5)
2 (2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

21