แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
0901101   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
0901103   การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1
0901105   การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1
0901107   ไวยกรณ์จีน 1
xxxxxxx   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 1
5(5-0-10)
5(5-0-10)
5(5-0-10)
5(5-0-10)
3(x-x-x)
รวม 23
   
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
0901102   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
0901104   การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 2
0901106   การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 2
0901108   ไวยกรณ์จีน 2
xxxxxxx   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1
5(5-0-10)
5(5-0-10)
5(5-0-10)
5(5-0-10)
3(x-x-x)
รวม 23
   
ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิต
0901109   ภาษาจีนระดับสูงสำหรับการแพทย์แผนจีน 10(10-0-20)
รวม 10