แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0003104   ภาษาอังกฤษ 3
0004102   สถิติเบื้องต้น
1004102   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
1004103   พันธุศาสตร์
1005108   พยาธิวิทยา
0901202   ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์
0902203   ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน 1
0902204   ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน 2
0003108   ภาษาจีนพื้นฐาน 5 (ไม่นับหน่วยกิต)
0003109   ภาษาจีนพื้นฐาน 6 (ไม่นับหน่วยกิต)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

20

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0003205   ภาษาอังกฤษ 4
0004101   เทคโนโลยีสื่อประสม
0901203   การทำโปรแกรมบนเว็บ 1
0901204   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
0902205   ระบบปฏิบัติการ
0902206   ระบบปฏิบัติการ
xxxxxxx     เลือกเสรี

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
1(1-0-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(x-x-x)

รวม

19