แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0901305   การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
0901306   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
0901307   ระบบฐานข้อมูล 2
0901308   การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบปฏิบัติการ
0901309   การออกแบบและบริหารเครือข่าย คอมพิวเตอร์
0902307   การออกแบบและบริหารเครือข่าย คอมพิวเตอร์
0902308   การออกแบบและบริหารเครือข่าย คอมพิวเตอร์
xxxxxxx     เลือกเสรี                                          

2(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-1-4)
4(4-2-5)
2(2-1-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(x-x-x)

รวม

20

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0901310  กฎหมายและจรรยาบรรณทางการแพทย์
0901311  จิตวิทยาทางการแพทย์และการพัฒนาทางวิชาชีพ
0902309  ตำรับยาจีน 1
0902310  ตำรับยาจีน 2
0902311  ฝังเข็มและรมยา 1
0902312  ฝังเข็มและรมยา 2
0902313  ทุยหนา
xxxxxxx    เลือกเสรี 1

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวม

22