แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0902414   คัมภีร์โบราณการแพทย์แผนจีน 1
0902415   คัมภีร์โบราณการแพทย์แผนจีน 1
0902416   อายุรกรรมแผนจีน 1  
0902417   อายุรกรรมแผนจีน 2
0902418   อายุรกรรมแผนจีน 3
0902419   อายุรกรรมแผนจีน 4
0902420   กุมารเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีน

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รวม

20

   

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0901412  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการแพทย์แผนจีน
0902421   ศาสตร์โรคหู ตา จมูก คอในการแพทย์แผนจีน
0902422   โรคกระดูกและการบาดเจ็บในการแพทย์แผนจีน 1
0902423   โรคกระดูกและการบาดเจ็บในการแพทย์แผนจีน 2
0902424   อายุรกรรมแผนจีนภายนอก
0902425   สูตินรีเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีน 1
0902426   สูตินรีเวชศาสตร์การแพทย์แผนจีน 2
0902427  การป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพโภชนาบำบัดสำหรับการแพทย์แผนจีน

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

รวม

18