HOME > กิจกรรมทั้งหมด
 
กิจกรรม : กิจกรรมบริการวิชาการ และวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : ในวันที่ 3-4 เมษาสยน 2557ณ หมู่บ้านน้ำซับ ตำบลน้ำซับ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะการแพทย์แผนจีน ได้จัดกิจกรรมให้อาจารย์ และนักศึกษา บริการวิชาการทางด้านฝังเข็น และให้ความรู้การดูแลสุขภาพทางศาสตร์การแพทย์แผนจีนยแก่ชุมชนบ้านน้ำซับ โดยการประเมินผลกระทบและประโยชน์ของโครงการ ซึ่งจำแนกผู้รับประโยชน์เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. ด้านนักศึกษา ประโยชน์ที่ได้รับ - นักศึกษาเรียนรู้การทำงานเป็นทีม -นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนมาถ่ายทอดให้กับชุมชน -นักศึกษามีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดทักษะการคิด ตระหนักจิตสาธารณะ -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางวิชาการ 2. ด้านอาจารย์ ประโยชน์ที่ได้รับ - สามารถนำความรู้ที่ได้จากชุมชนมาปรับปรุงกับการเรียนการสอน - สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ผ่านการบริการวิชาการ - ตระหนักถึงความเสียสละนึกถึงผู้อื่น เอื้อประโยชน์ให้กับชุมชน 3. ด้านชุมชนหมู่บ้านน้ำซับ ประชากรในชุมชนหมู่บ้านน้ำซับมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เข้ารับบริการวิชาการฝังเข็มมีอาการของโรคน้อยลง และมีการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น การรับประทานอาหารมีการทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกสุขลักษณะ มีการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและชาวบ้านในชุมชนรู้วิธีการกดจุดนวดทุยหนา (นวดแผนจีน) ด้วยตนเองเพื่อลด/บรรเทา/รักษาอาการปวดเมื่อย 4. ด้านสถาบัน ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถาบันคือ “บัณฑิตนักปฏิบัติและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์” และเอกลักษณ์ของสถาบันคือ “สถาบันเพื่อสุขภาพและบริการเพื่อท้องถิ่น” อันเป็นผลที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนหรือชุมชน

ภาพประกอบ :