HOME > กิจกรรมทั้งหมด
 
กิจกรรม : บริการวิชา ณ ธ.ก.ส. สูงเนิน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียดกิจกรรม : ทางคณะการแพทย์แผนจีนได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหน่วยเพื่อทำการรักษาสุขภาพเบื้องต้นของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสูงเนิน ซึ่งเป็นโครงการของ ธ.ก.ส.สูงเนิน โครงการ "เกษตรสุขภาพดี กับ ธ.ก.ส." โดยจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ทางคณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสัมาได้จัดคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าง ซึ่ง ธ.ก.ส. มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะต้องการให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น และถือเป็นโอกาสดีที่ทางคณะได้ส่งเสริมให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติจริงเพื่อเป็นการเสริมทักษาทางด้านวิชาชีพให้มากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบ :