ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : การแพทยแผนจีนบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : พจ.บ. (การแพทย์แผนจีนบัณฑิต).
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Traditional Chinese Medicine
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.CM. (Bachelor of Traditional Chinese Medicine)

  ความพิเศษของหลักสูตร
   
  • เป็นวิทยาลัยแห่งเดียวที่เปิดสอนศาสตร์การแพทย์แผนจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีการให้บริการวิชาการ และออกหน่วยชุมชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
  • มีศูนย์การศึกษาด้านการแพทย์แผนจีนภายในวิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติก่อนปฏิบัติงานจริง
  • ด้วยทางวิทยาลัยนครราชสีมาได้ทำข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน (mou) กับมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเฉิงตู โดยมีการส่งผู้เชียวชาญทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิขาทางด้านแพทย์แผนจีน
  • ทางวิทยาลัยนครราชสีมาได้มีอาจารย์ชาวจีนจากสำนักงาน (HANBAN国家汉语推广办公室) ในแต่ละปีการศึกษามาสอนวิชาภาษาจีนพื้นฐานก่อนเข้าสู่วิชาทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน
  แนวทางการประกอบอาชีพ
   

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนสามารถประกอบอาชีพ  ได้แก่  

  •  สามารถทำงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 
  • สามารถเปิดคลินิกแพทย์แผนจีนร้านยาจีนหรือสปาได้
คุณสมบัติของผู้เรียน
   
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ สำหรับปริญญาตรีที่สอง  ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  • มีคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ เป็นไปตามประกาศ หรือข้อบังคับวิทยาลัยนครราชสีมา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

ระยะเวลาในการศึกษา
   

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
                    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต

ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษาใช้การศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   และอาจจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลาศึกษา และจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคการศึกษาปกติ


การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
                   การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถทำได้ตามความจำเป็นของผู้เรียน และตามแผนการสอนในหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบัน

วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
                    - การศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม โดยกำหนด เวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์
  - การศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ โดยกำหนดเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์
   - การศึกษาภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม โดยกำหนดเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์

 
การรับรอง / รับทราบ จาก สกอ.
    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
    คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน