องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
   
ลำดับ
หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย
1
การศึกษาความแตกต่างของความดันโลหิตจากการวัดที่แขนทั้ง 2 ข้างในผู้ป่วยเรื้อรัง ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบูรพ์ ร.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุล
2
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา (14 อบต.) อ.กฤษฎา วัฒนศักดิ์
3
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วย problem-based Learning : PBL อ.กฤษฎา วัฒนศักดิ์
4
พฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในชั้นเรียนของนักศึกษา อ.กฤษฎา วัฒนศักดิ์
5
ใช้วิธี (chifu) ในการตรวจวินิจฉัยในศาสตร์การแพทย์แผนจีน อ.พจ.CHEN XUAN BO
6
แบบสำรวจความพึงพอใจการรักษาริ้วรอยฝ้าและกระด้วยวิธีการกัวซา ณ วิทยาลัยนครราชสีมา ตำบลบ้านใหม่ อำเมือง จังหวัดนครราชสีมา อ.พจ.วิไรรัตน์ อนันตกลิ่น
7
A simple Analysis of the Verbs “Come” “Go” อ.ZHANG MEI
8
Research on the Teaching of New Words in TCFL อ.ZHOU QIAN LAN
9
ผลสัมฤทธิ์ของน้ำมันมะกรูดที่มีต่ออาการปวดของโรคข้อเข่าเสื่อมในประชากรผู้สูงอายุ ณ ชุมชนบ้านน้ำซับ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา อ.พจ.เพ็ญพรรณ เสนียวงศ์
10
ฝังเข็มเพื่อรักษาอาการปวดประจำเดือน อ.พจ.เพ็ญนภา ศรีมงคล