Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
  เกี่ยวกับวิทยาลัย
   ที่ตั้ง
   เกี่ยวกับวิทยาลัย
   โครงสร้างการบริหาร
   กรรมการสภาวิทยาลัย
   คณะผู้บริหาร
   สาส์นนายกสภา
   สาส์นอธิการบดี
   หลักสูตรที่เปิดสอน
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
  5 คณะ 15 สาขาวิชา   6 หลักสูตร   1 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
  1 หลักสูตร        
 
ระดับปริญญาตรี 5 คณะ 15 สาขาวิชา
คณะ สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีบัณฑิต 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 4 ปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4 ปี

คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) 4 ปี

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 4 ปี

คณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 4 ปี

คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) 4 ปี
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (การแพทย์แผนจีน) 6 ปี
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย) 4 ปี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 4 ปี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย) 4 ปี

   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 หลักสูตร
     หลักสูตร (สาขาวิชา)
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

   
ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร
     หลักสูตร (สาขาวิชา)
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ)

   
ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
     หลักสูตร (สาขาวิชา)
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

   
 
   
 
 
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สหเวชศาสตร์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สารนายกสภา
 สารอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
Untitled Document