Home              
วิทยาลัยนครราชสีมา
 
 
 
 
 
พิธีอาจาริยบูชา ประจำปี 2566 ณ หอประชุมลำตะคอง วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่ออุทิศส่วนกุศลและสำนึกในบุญคุณของอาจารย์ใหญ่
   เมื่อวันเสารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีอาจาริยบูชา ประจำปี 2566 ณ หอประชุมลำตะคอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลและสำนึกในบุญคุณของอาจารย์ใหญ่ที่ได้อุทิศร่างเพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา สาขาวิชาทางด้านสายการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
 
 
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพด้านการกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ระหว่าง วิทยาลัยนครราชสีมา กับเทศบาลนครนครราชสีมา
   เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14:00 น. วิทยาลัยนครราชสีมา จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาเพื่อ
พิธีกราบขอพรพระพุทธโสธร พระพุทธรูปประจำสถาบัน สักการะท่านท้าวสุรนารี ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2566
   

   วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม พิธีกราบขอพรพระพุทธโสธ

กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและประเพณีไทย กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดใหม่อินทราราม (บ้านใหม่) จังหวัดนครราชสีมา
   ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สำนักพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกรณีพิเศษกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2566 4 กันยายน 2566
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 3 สิงหาคม 2566
ประกาศวิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ 3 สิงหาคม 2566
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 3 สิงหาคม 2566
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 25 สิงหาคม 2566 3 สิงหาคม 2566
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง(รอบ3) 5 พฤษภาคม 2566
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง และรอบรับตรง(รอบ2) 7 เมษายน 2566
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาสอบกรณีพิเศษ ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 7 เมษายน 2566
 
 
 
 
 เมนูสำหรับ  บริการนักศึกษา  คณะสาขาวิชา  หน่วยงานภายใน  เกี่ยวกับวิทยาลัย
 
 
 นักศึกษาปัจจุบัน
 บุคลากร
 ศิษย์เก่า
 E-Learning
 E-mail
 คู่มือนักศึกษา
 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 
 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นิติศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สหเวชศาสตร์
 สภาวิทยาลัย
 สำนักวิจัยและพัฒนา
 สำนักวิชาการ
 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
 ศูนย์วิทยบริการ
 งานกองทุนเพื่อการศึกษา
 งานทะเบียนและวัดผล
 ติดต่อสอบถาม
 ที่ตั้งวิทยาลัย
 เกี่ยวกับวิทยาลัย
 โครงสร้างการบริหาร
 กรรมการสภาวิทยาลัย
 คณะผู้บริหาร
 สารนายกสภา
 สารอธิการบดี
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 เอกสารรับรองหลักสูตร
 
 
Untitled Document